Friskrivningsklausul

© 2016 Hausfeld – Lawyer Advertising HAUSFELD® är ett registrerat varumärke.

Lawyer Advertising. Tidigare resultat garanterar inte ett liknande utfall.

  • Denna webbplats är inte avsedd att skapa en jurist/klientrelation och kommunikationer via denna webbplats etablerar inte en jurist/klientrelation. Om vi inte och fram till det att vi etablerar en formell jurist/klientrelation ska ingen konfidentiell information skickas via denna webbplats eller via någon epostadress som anges på denna webbplats.
  • Det material som visas på denna webbplats tillhandahålls endast för informationsändamål och utgör inte juridisk rådgivning. Du bör inte vidta några åtgärder baserade på denna information utan att inhämta juridisk rådgivning. Att anlita en jurist är ett viktigt beslut som inte bör baseras endast på en enstaka informationskälla, inklusive innehållet på denna webbplats. Du kan be oss att skicka dig ytterligare information om oss, och vi uppmanar dig att se andra informationskällor om firman. Materialet på denna webbplats utgör inte en värvning i någon jurisdiktion där våra jurister inte är registrerade och licensierade att praktisera.

Om Hausfeld

• Hausfeld är en global juristfirma som är verksam genom tre separat konstituerade och reglerade juridiska enheter som tillhandahåller juridiska och andra klienttjänster i enlighet med den tillämpliga lagen i de jurisdiktioner där de är verksamma.

• Användning av namnet ”Hausfeld” och ord eller fraser såsom ”firma”, ”juristfirma” eller ”internationell juristfirma” är endast för bekvämlighet och antyder inte att endera eller båda enheterna är kompanjoner tillsammans eller tar ansvar för varandras ageranden eller försummelser. Juridiskt ansvar för att tillhandahålla tjänster till klienter definieras i åtagandevillkoren som ingåtts mellan klienterna och den relevanta Hausfeld-enheten och dessa ska förlitas på när det gäller att fastställa ansvar för de tjänster som tillhandahålls. Förutom om ett separat avtal ingåtts med båda parternas godkännande är ingen Hausfeld-enhet ansvarig för ageranden eller försummelser av, och har heller ingen auktoritet att tvinga eller på annat sätt binda någon annan Hausfeld-enhet.

Hausfeld & Co LLP

  • Hausfeld & Co är ett kommanditbolag (”limited liability partnership”) registrerat i New York och auktoriserat och reglerat av Solicitors Regulation Authority i sin praktik som jurister i England och Wales enligt nummer 513826, och tillhandahåller sina tjänster från kontor i London och Bryssel. Hausfeld & Co LLP är registrerat för mervärdesskatt med VAT-registreringsnumret GB 975 248776.  En lista över namnen på delägarna i Hausfeld & Co LLP finns på http://www.hausfeld.com och är också tillgänglig för inspektion på 12 Gough Square, London, EC4A 3DW. Reglerna för Solicitors Regulation Authority finns i SRA Code of Conduct 2011 och SRA Handbook på http://www.sra.org.uk/handbook.
  • Brittiska Financial Services and Markets Act 2000 Hausfeld & Co LLP är inte auktoriserat av Financial Services Authority (”FSA”). Vi är dock inkluderade i registret som upprätthålls av FSA så att vi kan utföra försäkringförmedlingsaktiviteter, vilken i allmänna ordamål innebär rådgivning, försäljning och administration av försäkringskontrakt. Denna del av vår verksamhet, inklusive arrangemang för klagomål eller gottgörelse om något går fel, är auktoriserad och reglerad av Solicitors Regulation Authority (”SRA”). Åtkomst till registret är via Financial Services Authoritys webbplats på fsa.gov.uk/register/home.do. Law Society är det namngivna professionella organet för Financial Services and Markets Act 2000s ändamål, men ansvaret för reglering och klagomålshantering har skiljts ut från Law Society’s representativa funktioner. SRA är Law Societys fristående regleringsorgan, och Legal Complaints Service är det fristående klagomålshanteringsorganet för Law Society.
  • Brittiska Provision of Services Regulations 2009 – I enlighet med yppandekraven i Provision of Services Regulations 2009 är informationen om Hausfeld & Co LLPs tvingande professionella ansvarsförsäkring i England och Wales den följande: vi är försäkrade med Endurance Worldwide Insurance Limited, försäkring nummer B0621PHAUS000216.

Hausfeld LLP

– Hausfeld LLP är ett kommanditbolag (”limited liability partnership”) registrerat i District of Columbia och verksamt inom juridik i diverse jurisdiktioner i USA.
– Hausfeld LLPs jurister praktiserar i federala distriktsdomstolar över hela USA. Våra jurister för också processer i statsdomstolar, där de kan praktisera såsom angivet i sina respektive juristprofiler. Vi har jurister eller juristassocierade med licens att praktisera i nästan alla statsdomstolar i USA.
– I den utsträckning statliga domstolsregler i din jurisdiktion kräver att vi anger ett huvudkontor och/eller enstaka jurist som ansvarar för denna webbplats anger Hausfeld LLP att huvudkontoret är Washington, D.C, och anger Brent W. Landau som juristen som ansvarar för denna webbplats.

I länder där Hausfeld inte är etablerade på egen hand tillhandahålls juridiska tjänster genom samarbeten med ledande lokala juristfirmor.

Dataskydd och sekretess

• När du tillhandahåller ditt namn, epostadress eller annan personlig information på denna webbplats förvaras informationen i enlighet med Dataskyddsdirektivet 95/46/EG och alla gällande lagar.

• Om du kommunicerar med oss per epost via Kontaktsidan på denna webbplats angående en fråga där vi redan representerar dig, kom ihåg att sådana försändelser inte är säkra och att du bör undvika att skicka känslig eller konfidentiella meddelanden om de inte är tillräckligt kryperade.

• Återgivning av del av eller hela innehållet på denna webbplats är förbjuden utom för personligt bruk. Ingen del av denna webbplats får på annat sätt kopieras, lagras i ett åtkomstbart system eller skickas i något format eller på något sätt utan skriftligt godkännande från Hausfeld. Länkar till andra webbplatser från sidorna på denna webbplats är endast för informationsändamål och Hausfeld ansvarar inte för något material på någon webbplats som länkas till eller från denna webbplats.

• Hausfeld kan komma att ändra, göra uppehåll eller avsluta denna webbplats när som helst av vilken anledning som helst, utan varning eller kostnad. Denna webbplats kan bli otillgänglig på grund av underhåll eller felfunktion eller datorutrustning eller andra orsaker.

HAUSFELD® är registrerat i USA och EU som ett varumärke för Hausfeld LLP.