LASTBILSKARTELLEN – ERSÄTTNINGSKRAV

Om du köpt medeltunga eller tunga lastbilar mellan 1997 och 2011
kan du ha rätt till ersättning


sveriges-akeriforetag

Lastbilskartellen

Pressmeddelande om Lastbilskartellen
Den 19 juli 2016 meddelade den Europeiska Kommissionen (”Kommissionen”) en förlikning med 5 ledande lastbilstillverkare, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN och DAF (”Kartelldeltagarna”) för att de samordnat priset för medeltunga och tunga lastbilar under en 14-årsperiod mellan 1997 och 2011. De böter som Kartelldeltagarna dömts till är bland de högsta som Kommissionen någonsin har tilldömt. Böterna, uppgår sammanlagt till mer än 2,9 miljarder EUR, vilket avspeglar Kartellens långsiktiga och allvarliga natur.

Prissamordning och Kartellens beteende
Kartelldeltagarna fanns ha samordnat prissättningen av lastbilar mellan 1997 och 2011. De var också i maskopi om att senarelägga introduktionen av ny utsläppsteknik som krävdes för att uppfylla de miljömässiga standarderna Euro III, Euro IV, Euro V och Euro VI, samt att ha överfört kostnaderna för dessa ändringar till kunderna. Beslutet gäller både för medeltunga lastbilar (6–16 ton) och tunga lastbilar (över 16 ton), och aktiviteterna lär har pågått över hela det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Undersökning av Scania
Ytterligare en lastbilstillverkare, Scania, tog inte del i förlikningen, men förblir under utredning av Kommissionen.

Förluster som orsakats av Lastbilskartellen och rätten att kräva ersättning

Ekonomiska förluster som orsakats av Kartellen
Det är väl etablerat att konkurrensbegränsande samarbete, som t ex prissamordning och kartellaktivititer, gör skada i form av högre priser och/eller förlorad vinst.

«Att motverka karteller har mycket hög prioritet för den Europeiska Kommissionen. Det är på grund av den allvarliga skada som karteller orsakar konsumenter och företag. Och den enorma skada som karteller orsakar ekonomin i sin helhet när det gäller att ta bort incitament till konkurrens om priser och innovationer.»
Kommissionär Margrethe Vestager, 24 juni 2015.

Rätt till ersättning
Som Kommissionen skriver i sitt pressmeddelande har alla företag som köpte lastbilar som påverkats av Kartellen rätt att kräva ersättning för eventuella förluster de lidit på grund av de högre priser som de var tvungna att betala för lastbilarna på grund av Kartellen, plus ränta sedan inköpsdatum.

Företag som påverkats
Lastbilskartellen har påverkat ett stort antal åkerier som är verksamma i Europa, tillsammans med företag som har sina egna vagnsparker. Detta inkluderar företag som köpte medeltunga och tunga lastbilar från MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF mellan 1997 och 2011. De företag som påverkats kan också kräva ersättning från Kartelldeltagarna för inköp av lastbilar från Scania eller andra tillverkare, på grund av att marknadspriset för lastbilar troligtvis har ökats på ett artificiellt sätt av Kartellen, oavsett om Scania /andra tillverkare senare upptäcks ha deltagit i Kartellen eller ej.

Kvantifiering av skadeståndskravet

  • Ersättningsbeloppet kommer att beräknas med hjälp av fackkunniga ekonomer som i ett första steg kommer att använda de påverkade företagens dokumentunderlag tillsammans med allmänt tillgängliga informationskällor för att fastställa det ”överpris” som Kartellen orsakat. Detta kommer att beräknas genom att jämföra det belopp som företagen betalade för lastbilar mellan 1997 och 2011 med det belopp som de skulle ha betalat om det inte funnits en kartell – dvs om priset var 10% högre än vad marknadspriset borde ha varit skulle överpriset vara 10% av det pris företagen betalade för lastbilarna.
  • För det fall att ett av de påverkade företagen kan visa att denne betalat ett överpris och inte direkt vidarebefordrade kostnaden nedåt i leveranskedjan är denne berättigad till ersättning tillsammans med ränta från inköpsdatumet fram till datumet ersättningen betalas. Andra typer av skada, som försäljningsförlust, kan också komma på fråga.
  • Studier har funnit att det genomsnittliga överpriset som karteller orsakar varierar mellan 10% och 20%, men detta är beroende av ett antal olika faktorer and måste bedömas från fall till fall.

Nästa steg

  • Hausfeld samarbetar med fackkunniga ekonomer med att kvantifiera de förluster som åsamkats företag som påverkades av Lastbilskartellen och som vill utöva sin rätt till ersättning, antingen på individuell basis eller som del av en grupp av påverkade företag.
  • Företag som köpt lastbilar under kartellperioden och som vill ha ytterligare information om sina möjligheter att få ersättning ombes att kontakta oss via formuläret nedan.

Kostnader


  • I en strategi som godkänts av Sveriges Åkeriföretag skapar Hausfeld en separat firma för att samla ett stort antal lastbilsköpare till en enda kravställande enhet: Financialright GmbH. Denna enhets krav – som är en sammanställning av lastbilsköparnas individuella krav – representeras av Hausfeld.
  • Hausfeld kommer att driva skadeståndskrav å Financialrights vägnar för en grupp av europeiska företag som påverkats av kartellen, så att alla kraven kan ställas samfällt.
  • Den kravställande enheten Financialright kommer endast att debitera en kostnad baserad på en fast procentsats av den eventuella ersättning som senare återvinns, och som blir betalbar endast i det fall Hausfel lyckas uppnå ersättning å de påverkade företagens vägnar. Det medför att alla påverkade företag kan vara säkra på att de inte behöver betala några kostnader eller utgifter i förväg och att kostnaderna inte kommer att vara oproportionerliga i förhållade till de belopp som återvinns samt att de inte kommer att utsätta sig för någon kostnadsrisk.
  • Hausfeld har mer än tio års erfarenhet av att hjälpa svenska företag återvinna förluster från prissättningskarteller världen över. Hausfeld kommer att använda denna erfarenhet för att hjälpa lastbilskartellens svenska offer.

Registrering


sveriges-akeriforetag

Det är nödvändigt att du som nu vill undersöka skadeståndsmöjlighet kan göra detta under samma organisationsnummer som införskaffade fordonen åren 1997 – 2011. Inträffad konkurs eller likvidation av en juridisk person sedan dess, t.ex. ett aktiebolag, gör att du inte kan utfå skadestånd. Om du drev enskild firma då fordonen införskaffades kan alla som fortfarande är i livet begära skadestånd och bör alltså anmäla sig till detta även om man exempelvis är pensionär.

Var god följ länken här för att börja processen av att få ersättning för dina förluster till följd av Lastbilskartellen och registrera ditt intresse med Sveriges Åkeriföretags och Hausfelds godkända kravställande enhet Financialright.