LASTEBILKARTELL – ERSTATNINGSKRAV

HVIS DU HAR KJØPT MELLOMSTORE OG STORE LASTBILER MELLOM 1997 OG 2011,
KAN DU HA RETT TIL ERSTATNING


LASTEBILKARTELLET

Pressemelding om lastebilkartellet
Den 19. juli 2016 offentliggjorde Europakommisjonen (i det følgende «Kommisjonen») en avgjørelse om forlik mot 5 ledende lastebilprodusenter, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF (i det følgende «kartelldeltakerne») for å ha inngått prisavtaler på mellomstore og store lastebiler over en periode på 14 år mellom 1997 og 2011. Bøtene som kartelldeltakerne ble ilagt er blant de største som noensinne er ilagt av Kommisjonen, og utgjorde til sammen over 2,9 milliarder euro, noe som avspeiler kartellets langvarige og alvorlige karakter.

Prisavtaler og kartellatferd
Kartelldeltakerne hadde koordinert prisfastsettelsen av lastebiler mellom 1997 og 2011. De var også medskyldige i den forsinkede innføringen av nye emisjonsteknologier som er nødvendige for å tilfredsstille miljøstandardene Euro III, Euro IV, Euro V og Euro VI, og i forhold til å overføre omkostningene ved disse endringene til kundene. Kjennelsen omfatter både mellomstore lastebiler (6–16 tonn) og store lastebiler (over 16 tonn), og det antas at kartelldeltakernes atferd dekket hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Undersøkelse av Scania
En ytterligere lastebilprodusent, Scania, ble ikke nevnt i kjennelsen, men etterforskes fortsatt av Kommisjonen.

TAP SOM FØLGE AV LASTEBILKARTELL OG RETT TIL Å KREVE ERSTATNING

Tap som følge av karteller
Det er velkjent at konkurransebegrensende atferd, slik som prisavtaler og kartellvirksomhet, forårsaker skade i form av høyere priser og/eller tapt fortjeneste.

«Kartellbekjempelse er en svært høy prioritet for Europakommisjonen. Dette skyldes den omfattende skaden som karteller påfører forbrukere og virksomheter, samt de enorme skadene som karteller påfører økonomien som helhet, hva angår fjerningen av incitamenter til å konkurrere på priser, eller til å innovere.»
Kommissær Margrethe Vestager, 24. juni 2015.

Rett til erstatning
Slik det angis i Kommisjonens pressemelding, har alle virksomheter som har kjøpt lastebiler berørt av kartellet, rett til å kreve erstatning for tap lidt som følge av de høyere prisene som de måtte betale for lastebiler på grunn av kartellet, med tillegg av renter fra kjøpsdatoen.

Berørte virksomheter
Lastebilkartellet har påvirket et betydelig antall speditører som opererer i Europa samt virksomheter med egne lastebilflåter. Dette vil omfatte virksomheter som kjøpte mellomstore og store lastbiler fra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF mellom 1997 og 2011. Berørte virksomheter kan muligens også kreve erstatning fra kartelldeltakerne for lastebilkjøp fra Scania eller andre produsenter på det grunnlag at markedsprisen på lastebiler sannsynligvis er blitt kunstig forhøyet som følge av kartellet, uansett om Scania/andre produsenter senere blir funnet skyldige i kartellrelatert atferd.

Kvantifisering av kravet

  • Erstatningen beregnes av økonomiske eksperter som, som et første skritt, vil bruke saksøkers dokumenter og offentlige datakilder til å anslå «overprisen» forårsaket av kartellet. Dette vil være det beløpet som virksomhetene betalte for lastebiler mellom 1997 og 2011 i forhold til det beløpet som de burde ha betalt, hvis det ikke hadde vært noe kartell. Hvis prisene f.eks. var 10 % høyere enn de burde ha vært, ville det være en overpris på 10 % på den prisen som de betalte for lastebilene.
  • Når en saksøker kan bevise at han/hun har betalt en overpris, og ikke direkte har overført omkostningene til andre ledd i forsyningskjeden, vil vedkommende være berettiget til erstatning med renter fra kjøpsdatoen til datoen for erstatningens utbetaling. Andre former for skader, slik som tap av salg, kan også tas i betraktning.
  • Undersøkelser har vist at den gjennomsnittlige overprisen forårsaket av karteller spenner fra mellom 10 % til 20 %, men dette vil være gjenstand for en rekke forskjellige faktorer og må vurderes fra sak til sak.

NESTE SKRITT

  • Hausfeld samarbeider med økonomiske eksperter om å kvantifisere det tapet som virksomheter har lidt på grunn av lastebilkartellet, og som ønsker å utøve deres rett til å kreve erstatning enten individuelt eller som del av en gruppe av berørte virksomheter..
  • Virksomheter som har kjøpt lastebiler i kartellperioden, og som ønsker ytterligere informasjon i forhold til deres muligheter til å få erstatning, oppfordres til å kontakte oss via skjemaet nedenfor.

OMKOSTNINGER


  • Som ledd i en strategi som er godkjent av Norges Lastebileier-Forbund, oppretter Hausfeld et selvstendig selskap for å samle et stort antall lastebilkjøpere i én enkelt enhet som kan fremsette et samlet krav: ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV).
  • Hausfeld vil forfølge fordringer via SPV på vegne av en gruppe av europeiske virksomheter som er berørt av kartellet, slik at alle krav kan reises kollektivt.
  • Den kravfremsettende enheten, SPV, vil kun oppkreve omkostninger basert på en fast prosentdel av en eventuell senere tilkjent erstatning, og som kun skal betales hvis Hausfeld oppnår å få tilkjent erstatning på de berørte virksomhetenes vegne. Dette betyr at alle berørte virksomheter på forhånd kan være sikre på at de ikke behøver å betale eventuelle omkostninger eller utgifter, og at omkostningene ikke vil være uforholdsmessig store i forhold til de inndrevne beløpene, og at de ikke vil utsette seg selv for noen omkostningsrelatert risiko.
  • Hausfeld har over ti års erfaring i å hjelpe virksomheter med å inndrive tap fra priskarteller på verdensnivå. Hausfeld vil bruke denne erfaringen til å hjelpe de norske ofrene for lastebilkartellene.

REGISTRERING


Finn ut mer om lastebilkartellet og registrer deg med henblikk på å få erstatning, ved å klikke her:

Andrew Bullion, Partner (Hausfeld)
nordictrucks@hausfeld.com
Tlf.: +44 (0) 20 7665 5000