LASTBILKARTEL – ERSTATNINGSKRAV

HVIS DU HAR KØBT MELLEMTUNGE OG TUNGE LASTBILER MELLEM 1997 OG 2011
KAN DU HAVE RET TIL ERSTATNING


LASTBILKARTELLET

Pressemeddelelse om lastbilkartellet
Den 19. juli 2016 offentliggjorde Europa-Kommissionen (i det følgende “Kommissionen”) en forligsafgørelse mod 5 førende lastbilproducenter, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN og DAF (i det følgende “karteldeltagerne”) for at have indgået prisaftaler på mellemtunge og tunge lastbiler over en periode på 14 år mellem 1997 og 2011. Bøderne, som karteldeltagerne fik, er blandt de største nogensinde pålagt af Kommissionen og udgjorde til sammen over EUR 2,9 mia., hvilket afspejler kartellets langvarige og alvorlige karakter.

Prisaftaler og karteladfærd
Karteldeltagerne havde koordineret prisfastsættelsen af lastbiler mellem 1997 og 2011. De var også medskyldige i den forsinkede indførelse af nye emissionsteknologier, der er nødvendige for at opfylde miljøstandarderne Euro III, Euro IV, Euro V og Euro VI samt i forhold til at videregive omkostningerne ved disse ændringer til kunderne. Kendelsen omfatter både mellemtunge lastbiler (6 – 16 tons) og tunge lastbiler (over 16 tons), og karteldeltagernes adfærd vurderes at have dækket hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Undersøgelse af Scania
En yderligere lastbilproducent, Scania, blev ikke nævnt i kendelsen, men efterforskes fortsat af Kommissionen.

TAB SOM FØLGE AF LASTBILKARTEL OG RET TIL AT KRÆVE ERSTATNING

Tab som følge af karteller
Det er velkendt, at konkurrencebegrænsende adfærd, såsom prisaftaler og kartelvirksomhed, forårsager skade i form af højere priser og/eller tabt fortjeneste.

«Kartelbekæmpelse er en meget høj prioritet for Europa-Kommissionen. Dette skyldes den alvorlige skade, karteller påfører forbrugere og virksomheder. Samt de enorme skader karteller påfører økonomien som helhed i form af fjernelsen af incitamenter til at konkurrere på priser, eller til at innovere.»
Kommissær Margrethe Vestager, den 24. juni 2015.

Ret til erstatning
Som anført i Kommissionens pressemeddelelse har alle virksomheder, der har købt lastbiler berørt af kartellet, ret til at kræve erstatning for tab lidt som følge af de højere priser, som de skulle betale for lastbiler på grund af kartellet med tillæg af renter fra købsdatoen.

Berørte virksomheder
Lastbilkartellet vil have påvirket et betydeligt antal vognmænd, der opererer i Europa samt virksomheder med egne lastbilflåder. Dette vil omfatte virksomheder, som købte mellemtunge og tunge lastbiler fra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco og DAF mellem 1997 og 2011. Berørte virksomheder kan muligvis også kræve erstatning fra karteldeltagerne for lastbilkøb fra Scania eller andre producenter på det grundlag, at markedsprisen på lastbiler sandsynligvis er blevet kunstigt forhøjet som følge af kartellet, uanset om Scania/andre producenter senere bliver fundet skyldige i kartelrelateret adfærd.

Kvantificering af kravet

  • Erstatningen beregnes af økonomiske eksperter, der, som et første skridt, vil bruge sagsøgers optegnelser samt offentlige datakilder til at anslå kartellets opkrævede “overpris”. Det vil være det beløb, som virksomhederne betalte for lastbiler mellem 1997 og 2011 i forhold til det beløb, som de burde have betalt, hvis der ikke havde været et kartel. Hvis priserne f.eks. var 10 % højere, end de burde have været, ville der være en overpris på 10 % på den pris, som de har betalt for lastbilerne.
  • Når en sagsøger kan bevise, at de har betalt en overpris, og ikke direkte har videregivet omkostningerne til andre led i forsyningskæden, vil de være berettiget til erstatning med renter fra købsdatoen til datoen for erstatningens udbetaling. Andre former for skader, såsom tab af salg, kan også tages i betragtning.
  • Undersøgelser har vist, at den gennemsnitlige overpris forårsaget af karteller spænder fra mellem 10 % til 20 %, men dette vil være genstand for en række forskellige faktorer og skal vurderes fra sag til sag.

DE NÆSTE SKRIDT

  • Hausfeld samarbejder med økonomiske eksperter om at kvantificere det tab, som virksomheder har lidt på grund af lastbilkartellet og som ønsker at udøve deres ret til at kræve erstatning enten individuelt eller som del af en gruppe af berørte virksomheder.
  • Virksomheder, der har købt lastbiler i kartelperioden, og som ønsker yderligere information i forhold til deres muligheder for at få erstatning, opfordres til at kontakte os via nedenstående formular.

OMKOSTNINGER


  • Som led i en strategi, der er godkendt af DTL – Danske Vognmænd, opretter Hausfeld et selvstændigt selskab for at samle et stort antal lastbilkøbere i én enkelt enhed, der kan fremsætte et samlet krav: Financialright GmbH.
  • Hausfeld vil forfølge fordringer via Financialrights på vegne af en gruppe af europæiske virksomheder, der er berørt af kartellet, således at alle krav kan rejses kollektivt.
  • Den kravfremsættende enhed, Financialright vil kun opkræve omkostninger baseret på en fast procentdel af en eventuel senere tilkendt erstatning, og der skal kun betales, hvis Hausfeld opnår at få tilkendt erstatning på de berørte virksomheders vegne. Det betyder, at alle berørte virksomheder på forhånd kan være sikre på, at de ikke behøver at betale eventuelle omkostninger eller udgifter, og at omkostningerne ikke vil være uforholdsmæssigt store i forhold til de inddrevne beløb, og at de ikke vil udsætte sig selv for nogen omkostningsrelateret risiko.
  • Hausfeld har mere end ti års erfaring i at hjælpe virksomheder til at inddrive tab fra priskarteller på verdensplan. Hausfeld vil bruge denne erfaring til at hjælpe de danske ofre for lastbilkartellerne.

REGISTRERING


Få mere at vide om lastbilkartellet og register dig med henblik på at få erstatning ved at klikke her: Financialright GmbH

Mogens Aarestrup Vind, Partner, Attorney-at-Law
mogens.vind@askerudpartners.com
Tel.: +45 5210 8936

Andrew Bullion, Partner (Hausfeld)
nordictrucks@hausfeld.com